KOCHINKLUB / VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

Den Danske Kochin Klub

Love

§ 1.    Klubben har det som sin hovedopgave at støtte opdrættet af Kochin i stor og dværg samt til stadighed at søge kvaliteten tilnærmet Standardens idealbillede mest muligt. Dette mål søges nået gennem udgivelse af aktuelle informationer, ved afholdelse af møder med avls- og eksteriørspørgsmål som emne samt arrangering af hønsedag m.m. For at opmuntre til de bedste avlsresultater donerer klubben præmier til Landsudstillingen efter nærmere fastsatte regler. Det skal også være klubbens opgave at formidle det bedst mulige samarbejde medlemmerne imellem.

§ 2.    Som aktiv medlem kan optages medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og er p.t. 125,- kr. årligt. Et nyt medlem modtager snarest efter indmeldelsen klubbens love. Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer inden 1. november.

§ 3.    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på Landsudstillingen med følgende dagsorden:
 - Valg af dirigent
 - Formandens beretning
 - Regnskabet
 - Indkommende Indkomne forslag
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Valg af kasserer
 - Valg af suppleanter
 - Valg af revisor og suppleanter
 - Fastsættelse af kontingent
 - Eventuelt (herunder præmieuddeling)

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Indvarslingen skal ske senest 14 dage før dens afholdelse. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 4.    Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 medlemmer, selvkonstituerende og fastsætter selv sin forretningsorden. Kassereren kan være et medlem i eller uden for bestyrelsen. Kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges de lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 5.    Bestyrelsen skal varetage klubbens interesser på bedste måde, såvel indadtil som udadtil. Den vælger selv næstformand og sekretær. Kassereren fører medlemsbog og kassebog, sekretæren fører protokol over alle forhandlinger.

§ 6.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den årlige generalforsamling, ligesom han modtager alle klubbens midler og fører regnskab over disse. Revisorerne har pligt til at meddele bestyrelsen det, såfremt de finder uregelmæssigheder i regnskabet. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige 500,- kr. Et overskydende beløb skal indsættes i en bank eller på giro. Regnskabsåret er fra 1.nov- 31. okt.

§ 7.    Når et medlem anses for at modarbejde klubbens interesser, kan bestyrelsen forelægge problemet for en generalforsamling, der ved skriftlig afstemning da afgør, om vedkommende kan forblive i klubben eller ej. Forinden skal det pågældende medlem være underrettet af bestyrelsen om, at en eksklusion er foreslået og om grunden hertil.

§ 8.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer. Begæringen herom skal stiles til formanden og indeholde oplysninger om den dagsorden, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 9.    Lovændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling, og sker ved simpel stemmeflertal. Klubbens love kan ikke gøres til genstand for fortolkning ved domstolene.

§ 10.    Klubben kan ikke opløses så længe mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for dens beståen. Opløses klubben, tilfalder dens ejendele Danmarks Fjerkræavlerforening.
Således vedtaget på generalforsamlingen, hvorefter tidligere love vil være at regne for ugyldige.  
Kristiina